OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ - Potřebné dokladyRozsah podkladů, které jsou nutné pro vypracování znaleckých posudků a odhadů se liší případ od případu v závislosti na konkrétních podmínkách oceňované nemovitosti.


 • aktuální výpis z katastru nemovitostí - nutný vždy
 • snímek z katastrální mapy, geometrický plán
 • případná projektová dokumentace stavby (je-li k dispozici)
 • stavební povolení, kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad určující stáří stavby (je-li k dispozici)
 • územní rozhodnutí (rozhodnutí o využití území, rozhodnutí o umístění stavby, územní nebo regulační plán obce apod.)


Ocenění pronajatých nemovitostí:


 • nájemní smlouvy na stavby, byty a nebytové prostory (za posledních 12 měsíců před dnem ocenění)
 • roční daň z nemovitosti
 • roční částka zaplaceného pojistného
 • roční odpisy, náklady na běžnou údržbu, opravy a zprávy vedené v účetnictví
 • roční nájemné z pozemku (je-li pronajat) náležející k oceňované stavbě


REALITNÍ KANCELÁŘ - Potřebné dokladyPotřebné doklady k prodeji nemovitosti a k převodu členských práv a povinností k dr. bytu:


a) nemovitosti


 • nabývací listina (kupní smlouva, dědické rozhodnutí, darovací smlouva, dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku …. atd.)
 • aktuální výpis z katastru nemovitostí
 • snímek katastrální mapy
 • u právnických osob (s.r.o., a.s.) výpis z obchodního rejstříku
 • projektová dokumentace a další dokumenty


b) u družstevních bytů


 • nájemní smlouva
 • výpis z nájmu