OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ - Potřebné dokladyRozsah podkladů, které jsou nutné pro vypracování znaleckých posudků a odhadů se liší případ od případu v závislosti na konkrétních podmínkách oceňované nemovitosti.


  • aktuální výpis z katastru nemovitostí - nutný vždy
  • snímek z katastrální mapy, geometrický plán
  • případná projektová dokumentace stavby (je-li k dispozici)
  • stavební povolení, kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad určující stáří stavby (je-li k dispozici)
  • územní rozhodnutí (rozhodnutí o využití území, rozhodnutí o umístění stavby, územní nebo regulační plán obce apod.)


Ocenění pronajatých nemovitostí:


  • nájemní smlouvy na stavby, byty a nebytové prostory (za posledních 12 měsíců před dnem ocenění)
  • roční daň z nemovitosti
  • roční částka zaplaceného pojistného
  • roční odpisy, náklady na běžnou údržbu, opravy a zprávy vedené v účetnictví
  • roční nájemné z pozemku (je-li pronajat) náležející k oceňované stavbě